Všeobecné zmluvné podmienky

Platí od 27.12.2022 pre Strieborný účet

auringo s.r.o., IČO: 10941665, so sídlom Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,  spisová značka C 350620.

Bankové spojenie produktu Strieborný účet:

Platby v EUR zo SR:

IBAN: CZ14 2010 0000 0029 0199 9180, SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platby v CZK zo SR:

IBAN: CZ77 2010 0000 0027 0199 9178, SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platby v EUR z ČR:

2901999180 / 2010

Platby v CZK z ČR:

2701999178 / 2010

1. Predmet úpravy

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou auringo s.r.o. a jej klientmi, ktorí si objednali tovar od spoločnosti auringo s.r.o. v rámci projektu Strieborné konto (ďalej len "SA" ). Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou auringo s.r.o. (ďalej len "spoločnosť") a klientom vzniká na základe elektronickej objednávky klienta a potvrdenia prijatia tejto objednávky spoločnosťou. Zaškrtnutím možnosti "Súhlasím s podmienkami" na webovej stránke spoločnosti klient potvrdzuje svoj bezpodmienečný súhlas s týmito podmienkami.


2. Základné zásady dohody
2.1 Klient, ktorý si objedná produkt SA od Spoločnosti, aktivuje vo svojej banke trvalý mesačný príkaz na dohodnutú sumu. Klient ju zašle na príslušný účet spoločnosti (pozri zoznam vyššie). Klient môže kedykoľvek zmeniť výšku úspor. Každá mesačná platba však musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca. Odporúča sa nastaviť objednávku najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Variabilný symbol je číslo účtu. Túto sumu Spoločnosť pridelí klientovi pre každý typ sporiaceho produktu na začiatku sporiaceho obdobia pri objednaní produktu SA. Ak klient sporí vo viacerých typoch sporiacich produktov (ďalej len SP), pre každý SP sa mu pridelí iné číslo SP, čím sa mu zasielajú viaceré platby s rôznymi variabilnými symbolmi.

2.2 Spoločnosť bude v mene Klienta vykonávať pravidelné mesačné nákupy vopred vybraných SP na základe platieb Klienta. Nákup sa uskutočňuje vždy v deň v mesiaci, keď je burza prvýkrát otvorená a cena sa môže stanoviť u veľkoobchodných dodávateľov. Jednotková cena zodpovedá aktuálnej ponuke e-shopu spoločnosti pre daný SP a množstvo 1 ks vrátane DPH. Ku kúpnej cene nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky ani príplatky. Investičné mince a zliatkové mince je možné zakúpiť podľa výberu klienta z platného povoleného sortimentu pre SP.

2.3 Počet zakúpených SP sa určuje podľa zostatku finančných prostriedkov na Účte Klienta v posledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca. Spoločnosť nakúpi pre Klienta taký počet celých Podielových listov SP, na ktorý má Klient dostatok finančných prostriedkov na Účte. Zvyšok nevyužitých prostriedkov sa prenesie do nasledujúceho mesiaca.

2.4 Spoločnosť vystavuje a uchováva daňové doklady v súlade s § 26 zákona o DPH v elektronickej forme. Objednaním produktu SA klient súhlasí s používaním daňového dokladu v elektronickej forme.

2.5 Každý nákup sa uskutočňuje v prospech klienta, t. j. klient sa stáva vlastníkom kovu v čase nákupu. SP sa okamžite odovzdá logistickej spoločnosti. Tento externý partner ukladá zakúpený SP pre klientov a následne ho distribuuje podľa štandardných postupov. Logistiku zabezpečuje INSURANCE TRADE s.r.o.
Klient môže kedykoľvek požiadať o fyzické doručenie uloženého SP na adresu určenú klientom. Podmienky dodania sú podrobne opísané v bode 5.

2.6 Minimálna pravidelná mesačná suma pre SP je 500 Kč alebo 25 EUR. Maximálna suma nie je obmedzená. Spoločnosť si však vyhradzuje právo odmietnuť také nepravidelné platby, ktoré by vzhľadom na situáciu na trhu znemožnili primeraný nákup SP.


3. Zaznamenávanie SA klienta
3.1 Spoločnosť sa zaväzuje bezplatne zriadiť a viesť register SP Klienta. Register obsahuje prehľad prijatých platieb a uskutočnených nákupov. Register je Klientovi prístupný po prihlásení sa do jeho SP.

3.2 Spoločnosť sa zaväzuje aktualizovať údaje v rámci SA priebežne, vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3.3 Klient je oprávnený kedykoľvek skontrolovať stav svojho účtu prostredníctvom internetu. Ak Klient zistí akýkoľvek rozdiel medzi zostatkom zaznamenaným na Účte a skutočným zostatkom, je povinný písomne informovať Spoločnosť do 1 mesiaca od dátumu poslednej aktualizácie. Ak klient vo vyššie uvedenej lehote nepodá písomnú námietku proti stavu osobného účtu, má sa za to, že stav zaznamenaný na jeho elektronickom osobnom účte akceptuje bez výhrad.

3.4 Klient je oprávnený požiadať Spoločnosť o zaslanie papierovej kópie Výpisu z účtu alebo daňových dokladov na adresu, ktorú písomne uvedie. Zaslanie papierovej kópie výpisu do Českej republiky je spoplatnené sumou 200 Kč, do Slovenskej republiky sumou 10 EUR.

4. Skladovanie zakúpeného SP
4.1 Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o skladovaní uložených kovov klientov so spoločnosťou INSURANCE TRADE s.r.o. Spoločnosť disponuje vhodnými vysoko zabezpečenými priestormi, vybavením a potrebnou infraštruktúrou na následnú logistiku drahých kovov. Kovy klientov sa odovzdávajú logistickému partnerovi a skladujú sa v čase nákupu v spoločnosti SA, čím sú fyzicky oddelené od spoločnosti.

4.2 Všetky SP uložené pre Klienta na dobu kratšiu ako 1 rok sú uložené bezplatne. SP uložený dlhšie, t. j. na žiadosť Klienta, alebo ak Klient neprevezme zásielku zaslanú podľa podmienok uvedených v bode 5, je uložený za poplatok podľa platných sadzieb za prenájom bezpečnostnej schránky v Komerční banke, pobočka Plzeň, zvýšený o 10, ak sa Klient so Spoločnosťou nedohodne inak.

4.3 Klient je vlastníkom uloženého SP, spoločnosť ani logistický partner nie sú oprávnení používať tovar klienta na ďalší obeh alebo iné obchodné aktivity.

4.4 Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené nerozpoznaním autorizačných chýb a falšovania.


5. Odoslanie SP klientovi
5.1 Štandardný termín na odoslanie uloženého SP je raz ročne v období od 1. do 20. decembra. V týchto dňoch sa SP automaticky hromadne odosiela zo všetkých pobočiek. Manipulačný poplatok sa neúčtuje. Klient platí len poštovné podľa sadzobníka Českej pošty. Balenie je bezplatné.

5.2 Uložený SP sa zasiela na adresu, ktorú klient uviedol pri registrácii SP. Každá zmena adresy musí byť Spoločnosti písomne oznámená každým Klientom.

5.3 Klient však môže kedykoľvek písomne požiadať o zaslanie svojho Uloženého SP, a to aj mimo štandardnej lehoty. V takom prípade logistický partner zašle SP do 15 dní od prijatia žiadosti. Táto služba je spoplatnená sumou 400 CZK / 20 EUR + poštovné podľa predchádzajúceho bodu.

5.4 Nevyčerpané prostriedky na SP sa automaticky prenášajú do ďalšieho obdobia. Ak si klient neželá pokračovať v sporení, môže požiadať spoločnosť o výpočet zostatku chýbajúceho na celú jednotku a poštovné. Po zaplatení rozdielu sa SP zakúpi a zašle klientovi spolu s ušetrenou sumou.

5.5 Poštovné je Klient povinný uhradiť podľa vlastného výberu buď na dobierku, alebo čerpaním nevyčerpaných finančných prostriedkov vo svojom SP.


6. Bonus
6.1 Spoločnosť poskytne Klientovi ročný bonus, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
- klient si objednal produkt SA a písomne vyjadril svoj súhlas s podmienkami spoločnosti,
- klient pravidelne mesačne, bez prerušenia, riadne a včas zaplatil minimálnu mesačnú splátku,
- klient ušetril danú sumu zodpovedajúcu bonusu a nebola mu poskytnutá množstevná zľava na žiadny mesačný nákup,
- klient nemá ku dňu posúdenia oprávnenosti bonusu voči Spoločnosti žiadny nesplatený peňažný záväzok.


6.2 Ak sú splnené podmienky podľa bodu 6.1, Klient má nárok na bonus v nasledujúcej výške k 15. decembru:
SP zakúpený v danom roku (2.1. - 15.12.) Výška bonusu (bezplatne k nasporenej sume)


Na každých 100 oz striebra 1 oz
Za každých 500 uncí striebra 1 unca (okrem bonusov za stovky uncí, pozri vyššie)
Na každý 1 kg zlata 5g

7. Ostatné podmienky
7.1. Spoločnosť ručí za spätné odkúpenie SP predaných klientom v rámci SO. Konkrétne podmienky a ceny sa riadia aktuálnym vývojom na trhu a sú zverejnené na stránke silverum.cz.

7.2 Klient môže ukončiť zmluvný vzťah so Spoločnosťou písomnou výpoveďou doručenou Spoločnosti ku ktorémukoľvek dňu po doručení písomnej výpovede Spoločnosti.

7.3. Ak niektorý typ SP prestane byť dostupný v porovnaní s pôvodnou situáciou na trhu, Spoločnosť je oprávnená zmeniť typ SP, do ktorého Klient investuje, na porovnateľný produkt a informovať Klienta o tejto skutočnosti. Ak Klient s takouto zmenou nesúhlasí, je oprávnený SP vypovedať. Uložený SP sa zašle Klientovi a prípadný zostatok finančných prostriedkov v SP sa vráti Klientovi.

7.4 Ak Klient preruší sporenie na dobu dlhšiu ako 3 mesiace (t. j. neplatí minimálnu mesačnú sumu po dobu najmenej 4 mesiacov), má sa za to, že jednostranne vypovedal zmluvu v zmysle bodu 7.2, pričom posledný kalendárny deň štvrtého mesiaca je dňom ukončenia zmluvy.

7.5 Ak Klient zásielku neprijme a vráti ju, Spoločnosť ju uloží do depozitu na náklady Klienta a oznámi Klientovi písomným oznámením, v ktorom určí primeranú lehotu na splnenie povinnosti prijať SP a upozorní Klienta na svoj zámer predať jeho SP, ak SP nebude v určenej primeranej lehote prijatý. Primeraná lehota v zmysle tohto ustanovenia nesmie byť kratšia ako 1 rok odo dňa poslednej platby klienta na účet spoločnosti.

7.6 V súvislosti s uskladnením uvedeným v odseku 7.5 je Spoločnosť oprávnená požadovať od Klienta, aby:
(a) náklady na skladovanie podľa bodu 4 tejto zmluvy a
(b) úhradu paušálnych logistických nákladov vo výške 100 % poplatkov za skladovanie uskladneného Tovaru v súlade s článkom 4 týchto Podmienok a
(c) úhrada paušálnych súdnych trov vo výške 10 % z aktuálnej nákupnej hodnoty uskladneného tovaru mesačne.
Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok spoločnosti na náhradu škody.

7.7 Ak Klient neprevezme SP ani v dodatočnej primeranej lehote uvedenej v bode 7.5, Spoločnosť je oprávnená po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty SP v mene Klienta vhodným spôsobom predať a v súlade s platnými právnymi predpismi započítať svoje pohľadávky voči Klientovi proti pohľadávke Klienta voči Spoločnosti na vydanie výnosov zo SP.

7.8 Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na záväzky Klienta voči Spoločnosti, ktoré už Klientovi vznikli v súvislosti s plnením zmluvy (napr. povinnosť zaplatiť poplatky za uskladnenie a poštovné).

7.9 Peňažné záväzky Klienta voči Spoločnosti sa považujú za riadne vyrovnané v súlade s platnými právnymi predpismi dňom pripísania príslušnej sumy na účet Spoločnosti.


8. Ochrana osobných údajov
8.1 Spoločnosť bude používať údaje klienta výlučne na interné prevádzkové a marketingové účely. Spoločnosť sa zaväzuje so všetkými osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely výkonu svojich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so spoločnosťou.

8.2 Klient tiež súhlasí s tým, aby ho Spoločnosť kontaktovala na informačné účely telefonicky, elektronickou alebo písomnou poštou. Klient môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

8.3 Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje Klienta a zachovávať vo vzťahu k nim mlčanlivosť, s výnimkou prípadov, keď povinnosť mlčanlivosti porušuje zákon.

8.4 Spoločnosť aktualizovala svoju politiku ochrany údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb (GDPR) a zaviedla zmeny na posilnenie ochrany osobných údajov a práv klientov. Podrobné informácie o GDPR nájdete vo VOP tu.

9. Iné opatrenia
9.1 Daňové dôsledky transakcií s investičnými kovmi podliehajú predpisom platným v krajine daňovej rezidencie Klienta. Za dodržiavanie týchto predpisov je zodpovedný klient. Spoločnosť odporúča klientom, aby sa v tejto súvislosti poradili s profesionálnym daňovým poradcom.

9.2 Objednávateľ je povinný bezodkladne po prevzatí SP dôkladne skontrolovať a zistené nedostatky bezodkladne písomne reklamovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.3 Klient na základe pokynov Spoločnosti berie na vedomie, že investičné kovy patria do kategórie komodít. Hoci je výskyt obmedzený, neexistuje záruka budúceho a stáleho zvyšovania cien. Spoločnosť neodporúča nákup na úver.

9.4 Vzhľadom na to, že hodnota SP sa neustále mení v závislosti od svetovej ceny kovu, t. j. cena je závislá od odchýlok finančného trhu, nezávisle od vôle dodávateľa v zmysle § 1837 písm. b) Občianskeho zákonníka, objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tým však nie je dotknuté právo Klienta kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah v zmysle vyššie uvedeného bodu 7.2.

9.5 Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú neúčinnými alebo neplatnými, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia sa v takom prípade nahradia účinnými a platnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac približujú účelu sledovanému týmito Podmienkami.

9.6 Každá zmena alebo doplnenie týchto zmluvných podmienok musí byť zverejnená na webovej stránke spoločnosti a klient musí byť o zmene vopred informovaný e-mailom alebo podobným spôsobom.

9.7 Súhlasom s týmito Podmienkami Klient potvrdzuje, že si tieto Podmienky prečítal, porozumel im a bezvýhradne s nimi súhlasí.

Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 15 rokov na trhu.
Výhodné ceny
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.