Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 27.12.2022

 

Objednávanie

Spoločnosť auringo s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ) ponúka možnosť non-stop nákupu investičného striebra a zlata priamo z domu. Objednávky je možné zadať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne. Objednávky zadané v e-shope mimo pracovnú dobu alebo v čase zvýšenej volatility môže Prevádzkovateľ rekotovat. Prevádzkovateľ vystavuje a uchováva v súlade s § 26 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Zb.) Daňové doklady v elektronickej podobe. Objednaním tovaru alebo služby klient súhlasí s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe.

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky bude zaslané e-mailom, o odoslaní objednaného tovaru bude klient taktiež informovaný e-mailom. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), Bude klient kontaktovaný telefonicky. V takýchto prípadoch môže byť požadovaná rezervačný záloha.

Zrušenie objednávky

Doteraz nevybavené objednávky môže klient vo výnimočných prípadoch do 60 minút od zadania zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a jej číslo. To neplatí pre tovar, ktorý nie je bežne skladom a bol objednaný individuálne. Rušenie objednávok tiež nemožno požadovať opakovane, napr. z dôvodov dosiahnutia lepšie ceny pri pohybe spotu.

Po tejto lehote už objednávku nemožno bez sankcie zrušiť (Občiansky zákonník § 1837 ods. B). Ak by klient trval na zrušenie alebo porušil elektronicky uzatvorenú kúpnu zmluvu (napr. Riadne nezaplatil), bude na ňom vymáhaná vzniknutá škoda. Jej výška sa odvíja zo strát pohybom spotu a z vynaložených nákladov (balné, poštovné atp.).

Silverum Club

Prevádzkovateľ poskytuje svojim stálym klientom členstvo v Silverum Club za vopred stanovených podmienok. Členstvo má 3 úrovne a je spojené s rôznymi úrovňami zliav.
Úroveň členstva závisí predovšetkým od celkového objemu objednávok zadaných klientom. Aktuálne parametre klubu Silverum sú uvedené tu. Na členstvo nie je právny nárok a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť parametre a obmedziť členstvo.

Balné a poštovné

Objednaný tovar bude zaslaný poštou, cena poštovného je od 60, - CZK, v závislosti od hmotnosti, poistnej hodnote a spôsobu platby. Riadi sa platným cenníkom Slovenskej pošty pre cenné zásielky.

Tovar skladom odosielame do 3 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať.

Logistické služby vrátane skladovania, balenia a distribúcie zabezpečuje pre spoločnosť auringo s.r.o. spoločnosť INSURANCE TRADE s.r.o., ktorá je na zásielkach uvedená aj ako odosielateľ.

Vrátenie tovaru

Vzhľadom na to, že ponúkaný tovar má investičný charakter a jeho hodnota sa neustále mení v závislosti od svetovej burzové cene, nemožno uplatniť automaticky podmienku vrátenia tovaru (Občiansky zákonník § 1837 ods. B). Možno však kedykoľvek využiť ponuky spätného odkúpenia za trhových podmienok. Bližšie informácie nájdete tu.

Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil príp. vady. Vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej spoločnosti. Za škody vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota, ak nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • nedostatky razby a povrchu (pozri tu),
 • chyby vzniknuté bežným opotrebením, 
 • nesprávnym skladovaním výrobku.


Postup pri reklamácii:

 1. Klient kontaktuje Prevádzkovateľa telefonicky, e-mailom, či písomne.
 2. Tovar musí byť zaslaný ako cenný doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
 3. Do zásielky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, adresu.
 4. Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v obchode spoločnosti auringo s.r.o. 


Reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku.

Certifikácia

Prevádzkovateľ je riadne registrovaný u Puncového úradu. Ten vykonáva inšpekcie a kontroluje dodržiavanie platných predpisov, overuje rýdzosť ponúkaných produktov a správne nakladanie s tovarom. Platnej slovenskej puncovej značky zverejnené na webových stránkach Prevádzkovateľa, ako hypertextový odkaz z loga Puncového úradu.
Ďalej je Prevádzkovateľ držiteľom certifikácie a autorizovaný dealer medzinárodne uznávané autority NGC. Tá, okrem iného, zabezpečuje klasifikáciu mincí a medailí v celosvetovom meradle.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Prístup na stránky Prevádzkovateľa môže byť podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov v zmysle zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a prípadne aj súvisiacich právnych predpisov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ je riadne registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov, reg. Číslo subjektu: 00052296. Poskytnutím svojich osobných údajov vyslovuje užívateľ súhlas s ich spracovaním.

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") by sme vás radi informovali o tom,

 • aké osobné údaje zhromažďujeme,
 • na aké účely osobné údaje využívame,
 • či a komu ich poskytujeme,
 • aké práva máte v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov,
 • akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.

Naša spoločnosť auringo s.r.o., IČO: 10941665 vystupuje ako tzv. Správca osobných údajov. Preto sme povinní oznámiť vám množstvo informácií o tom, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme. Ak však budete mať napriek tomu otázky alebo budete chcieť uplatniť svoje práva ohľadom nakladania s osobnými údajmi, obráťte sa prosím na jeden z nasledujúcich kontaktov:

Telefonický kontakt:
+420 605 012 333

Elektronický kontakt:
info@silverum.cz

Písemný kontakt:
auringo s.r.o.
Na strži 2102/61a, Krč
140 00 Praha 4
Česká republika

V prípade, že ste u nás nakúpili tovar, spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili pri uzatváraní zmluvy alebo registráciu do systému:

 • identifikačné údaje (meno a priezvisko, prípadne firmu, IČO, DIČ, nami vytvorené ID, ktoré vám pridelíme),
 • určením údaje (najmä adresa miesta trvalého pobytu a dodacie adresy, vaša e-mailová adresa, telefón),
 • popisné údaje (najmä akademický titul pri mene),
 • prípadné záznamy v insolvenčnom registri a v registri platcov DPH
 • údaje k uskutočneným objednávkam (objednaný tovar, ceny, termíny vybavovania a dodanie)

V prípade, že používate niektorý náš dlhodobý produkt (Strieborný účet), spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili:

 • identifikačné údaje (meno a priezvisko, prípadne firmu, IČO, DIČ, nami vytvorené ID, ktoré vám pridelíme),
 • určením údaje (najmä adresa miesta trvalého pobytu a dodacie adresy, vaša e-mailová adresa, telefón),
 • popisné údaje (najmä akademický titul pri mene),
 • prípadné záznamy v insolvenčnom registri a v registri platcov DPH
 • údaje k uskutočneným transakciám (stavy a pohyby Strieborných účtov, transakčné ceny a termíny)

V prípade, že ste odsúhlasili zasielanie newsletteru alebo iných marketingových informácií:

 • identifikačné údaje (meno a priezvisko, prípadne firmu, IČO, DIČ, nami vytvorené ID, ktoré vám pridelíme),
 • vaša e-mailová adresa, telefón, 
 • popisné údaje (najmä akademický titul pri mene).

Všetky osobné údaje získavame priamo od vás alebo z verejne dostupných zdrojov (Obchodný register, register DPH).

Právny základ spracovania osobných údajov, spôsob a účel spracovania

Vaše osobné údaje sme oprávnení aj bez vášho súhlasu spracovávať:

 • v rozsahu potrebnom na splnenie zmluvy uzatvorenej s vami,
 • v rozsahu potrebnom na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis, napr. Zákon,
 • v rozsahu potrebnom na komunikáciu s našimi užívateľmi,
 • v rozsahu potrebnom na ochranu našich oprávnených záujmov - priamy marketing,
 • v rozsahu potrebnom na ochranu našich oprávnených záujmov - overenie existencie a zmien subjektu.

Ďalej uvádzame podrobnejšie informácie o jednotlivých právnych základoch pre spracovanie osobných údajov:

Spracovanie pre splnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli

Osobné údaje spracovávame tiež na účely uzavretie a výkon zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli.

Spracovanie pre splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis

Vystavujeme účtovné a daňové doklady, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve (zákon č. 563/1991 Zb.), Zákonom o daniach z príjmov (586/1992 Sb.) A zákonom o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 235/2004 Zb.).

Spracovanie osobných údajov opísaných vyššie vykonávame za účelom plnenia našich zákonných povinností, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v súvislosti s registráciou, môžeme posielať obchodné oznámenia, iba však s ponukou našich súvisiacich produktov a služieb. Takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Toto považujeme za potrebné pre našich oprávnených záujmov. Možnosť odmietnuť zasielanie obchodných informácií máte tiež už pri prvej registrácii.

Na základe vami udeleného súhlasu sme oprávnení spracovávať osobné údaje v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli prostredníctvom formulára umiestneného na webových stránkach spoločnosti auringo s.r.o. 

Účelom spracovania je možnosť informovať vás o novinkách a našich nových akciách alebo službách elektronickou cestou alebo telefonicky.

Zásady používania súborov cookie

Webové stránky SILVERUM a online služby s nimi spojené sa môžu v záujme optimalizácie služieb využívať tzv. Cookies.

Cookie je malý súbor skladajúci sa obvykle z písmen a číslic, ktorý Prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návšteve, a to hneď ako dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom.

Cookies využívame za účelom úspory vášho času. Súbor cookie si uloží vaše preferencie pri prehliadaní webu alebo v prípade, že si prispôsobíte webovú stránku svojim individuálnym potrebám. Pri nasledujúcich návštevách je webu pripomenie a ponúkne vám tak prostredie, na ktoré ste boli podľa svojich posledných návštev zvyknutí; môžu sa načítať aj skôr zadané informácie, napr. automaticky predvyplniť prihlasovacie údaje. To všetko vám podstatne zjednoduší proces zobrazovania relevantného obsahu, uľahčí navigáciu na webe atď. Ak odstránite všetky súbory cookies, musíte predvoľby pre náš web nastaviť znova. Keď prejdete na iné zariadenie alebo prehliadač, tiež nám budete musieť svoje predvoľby oznámiť znovu.

Tieto údaje využívame ďalej tiež na marketingové účely a spracovania v službách Google AdWords, Google Analytics, Zoznam Sklik a Facebook. Tieto súbory cookies slúži na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci naše stránky využívajú.

Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami:

 • dátum a čas vášho vstupu na naše stránky,
 • koľko a aké stránky ste navštívili a koľko ste na nich strávili času,
 • názov vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky,
 • internetový prehliadač, ktorý používate, a operačný systém vášho počítača
 • internetová stránka, z ktorej ste boli odkázaní na web.


SILVERUM na svojich webových stránkach používa dva druhy cookies, a to

 • dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré sa ukladajú do súboru cookie vášho prehliadača do doby, než ukončíte prácu s prehliadačom,
 • trvalé súbory cookies (tracking cookies), ktoré slúžia pre vašu ľahšie a pohodlnejšie orientáciu na webe a zostávajú uložené vo vašom prehliadači oveľa dlhšie (dĺžka nastavenie závisí na voľbe nastavenia internetového prehliadača). Tieto permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve stránok. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookies nezhromažďujú osobné určiteľné identifikačné údaje. Tieto údaje sa uchovávajú v súboroch cookies vo vašom počítači a sú anonymizované. Zo žiadneho z týchto údajov nemožno jednoznačne určiť vašu identitu.


auringo s.r.o. na weboch prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú nepostrádateľné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernica Európskeho parlamentu a Rady č.2002 / 58 / ES a nemusí byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenie vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak urobíte, nebudete pravdepodobne môcť plne využívať interaktívne funkcie webov SILVERUM.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracovávať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držanie osobných údajov, a osobné údaje neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame vymazanie príslušných osobných údajov, nemáme ak iný zákonný dôvod na ich spracovanie alebo súhlas so spracovaním.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Ak nevyplýva z ďalej uvedeného inak, nikomu vaše osobné údaje nesmú preniesť ani sprístupniť, nepoužívame ani služieb externých spracovateľov vašich osobných údajov, ktoré uchovávame po nevyhnutne potrebný čas na našich vlastných serveroch.

Vami zadané osobné údaje prostredníctvom najmä registračných formulárov umiestnených na našich webových stránkach sú ukladané v hostingovom centre spoločnosti CoolHosting, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní.

Osobné údaje spracovávame iba v členských štátoch EÚ. Do tretích krajín mimo EÚ, s výnimkou zoznamu v nasledujúcom odseku, osobné údaje neposkytujeme. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.

Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: 

Altaxo Accounting – accounting
Altaxo accounting s.r.o., Sokolovska 131/86, 186 00, Praha

Facebook - FB pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google – Analytics, Disc
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Hetzner – server hosting
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91770 Gunzenhausen, Germany

INSURANCE TRADE – logistika
INSURANCE TRADE s.r.o., Vacínova 859/13, Praha 8, IČ: 06249906

iPodnik – SQL server
iPodnik cloud s.r.o., Jiráskova 306, 252 25 Jinočany, IČ: 29004349

Stormware – účetní systém Pohoda
STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142

Tawk.to - live chat
tawk.to (SMS SIA), #6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, LV-1050, Latvia, EU

Tieto spoločnosti môžu na účely zabezpečenia svojich služieb používať súbory cookies (viz. Vyššie).

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Zaväzujeme sa v takom prípade klásť na spracovateľa pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Ostatné podmienky

Vaše osobné údaje spracovávame korektným a transparentným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi. Ďalej uvádzame vaše práva, ktorá vám vznikla v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa vás ako tzv. Subjektu údajov. Ďalej máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú, alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo vyžiadať si kópiu týchto osobných údajov.

Prípadné kópie osobných údajov vám môžu byť poskytnuté elektronicky vo forme, ktorá sa bežne používa. Za účelom overenia totožnosti osoby žiadajú o prístup k osobným údajom musíme trvať na opatreniach uvedených nižšie v tomto dokumente.

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, avšak len ak je daný ktorýkoľvek z ďalej uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo
 • odvolal/odvolala ste vami udelený súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a súčasne neexistuje žiadny ďalší právny dôvod spracovanie (napr. Naša povinnosť spracovávať tieto osobné údaje spôsobom uloženým nám právnym predpisom),
 • vzniesol /vzniesla ste námietky proti spracovaniu a vyšlo najavo, že na našej strane neexistujú žiadne dostatočné oprávnené záujmy, pre ktoré by sme mali právo tieto osobné údaje spracovávať,
 • osobné údaje nezákonne spracované
 • osobné údaje sa musia vymazať pre dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na nás vzťahuje,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenie.

Máte právo na obmedzenie spracovanie, a to v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

 • ak popierate presnosť osobných údajov (avšak v takom prípade odporúčame skôr využiť právo na ich opravu),
 • je spracovanie osobných údajov protiprávny, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj,
 • ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracovávať aj potom, čo nie sú potrebné na účel, na ktorý ste nám ich poskytli (napr. V súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete),
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašimi oprávnenými záujmami.

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to vtedy, ak spracovávame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie, teda z dôvodu našich oprávnených záujmov. Takto oprávňuje spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s komunikáciou a priamym marketingom. 

Námietka proti spracovaniu na účely priameho marketingu v praxi znamená, že môžete namietať proti zasielanie obchodných oznámení a my vám ich naďalej zasielať nebudeme. Tohto však môžete dosiahnuť aj jednoduchšie cestou, keď sa prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo prostredníctvom tlačidla v doručenom obchodnom oznámení jednoducho odhlásite z odberu obchodných oznámení.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prípadne právo odovzdať tieto údaje inému subjektu, bez toho aby sme vám v tom bránili.

Máte takisto právo požiadať nás o odovzdanie svojich osobných údajov inému subjektu, ktorý vystupuje v úlohe tzv. správcu osobných údajov, ak to však bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré taký súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov. Sťažnosť môžete podať na dozorného úradu, ktorým je:

Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť písomne ​​alebo elektronicky.

Upozorňujeme na to, že na účely overenia vašej totožnosti budeme brať ohľad iba na žiadosť, ktorú ste:

 • odoslali doporučeným listom alebo
 • odoslali z e-mailovej adresy, ktorá je u nás evidovaná priamo na vašu osobu, pričom súčasne budete požiadaní o to, aby ste nám oznámili ďalší údaj, pre overenie identity.

V prípade odôvodnených pochybností o totožnosti žiadajúceho sme podľa čl. 12 ods. 6 Nariadenie oprávnení požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa. Opatrenia na overenie totožnosti žiadajúceho sme zaviedli pre zvýšenie bezpečnosti všetkých našich zákazníkov, aby sme predchádzali riziku sprístupneniu osobných údajov neoprávnenej osobe. Tým chránime aj vaše osobné údaje. 

Upozorňujeme, že s ohľadom na množstvo prijatej pošty aj elektronickej komunikácie nemôžeme včas reagovať na podania, žiadosti alebo námietky, ktoré nám boli doručené iným spôsobom (najmä na iné e-mailové adresy).

Vo svojej žiadosti, námietke či inom podaní týkajúceho sa vašich práv na ochranu osobných údajov prosím uveďte nasledujúce:

 • svoju totožnosť,
 • špecifikujte, aké právo uplatňujete.

Na vaše žiadosti, námietky a iné podania budeme reagovať čo najrýchlejšie, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti či námietky vás budeme informovať o prijatých opatreniach alebo o tom, prečo sme vašej žiadosti alebo námietke nevyhoveli. Ak bude vybavenie zvlášť zložité alebo obdržíme ak vysoký počet žiadostí, môžeme túto lehotu predĺžiť až o dva mesiace, o čom vás musíme informovať už počas prvého mesiaca a uviesť dôvody pre odklad. 

Ak vašej žiadosti alebo námietke nevyhovieme, musíme uviesť dôvod. Pokiaľ s nami napriek tomu nebudete súhlasiť, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu aj na spôsob, akým sme vašu žiadosť či námietku vybavili. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov.

Sme povinní oznámiť vám informácie o spôsobe spracovania vašich osobných údajov bezplatne. Taktiež vaše žiadosti, podanie a námietky sme povinní vybaviť bezplatne.

Podľa článku. 12 ods. 5 Nariadenie sme však oprávnení uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov, iba však v prípade, kedy ide o zjavne žiadosť neopodstatnenú alebo neprimeranú, najmä v prípade opakovaných žiadostí. V uvedených prípadoch sme oprávnení odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Váš dodávateľ rodinného striebra - už od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garancia spätného výkupu.
Tradícia
Viac ako 15 rokov na trhu.
Výhodné ceny
Garancia pôvodu a rýdzosti kovov.